Ontologiska och epistemologiska antaganden analyseras som grund för kvantitativ forskning. Kursen omfattar beräkningar, analyser och tolkning av kvantitativa data. Olika statistiska metoder, presentation och tolkning av statistiska resultat samt kritiskt tänkande kring deras användning ingår.

6418

av B Selghed · 2004 · Citerat av 5 — sätta betyg. Det nu införda betygssystemet tar sin utgångspunkt i ett antagande hållsmässiga eller epistemologiska princip, en förändrad kunskapssyn så som.

För det första försöker feministiska forskare inom detta perspektiv att skapa en  20 sep 2010 Kritisk reflektion innebär ifrågasättande av tidigare förutfattade antaganden. Våra meningsscheman kan föränd- ras genom reflektion, vilket kan  – Epistemologi (Vilken kunskap kan vi få omvärlden?) – Paradigm bygger på olika typer av grundläggande antaganden som bygger på en viss typ av ontologi och  Delkursen vetenskapsteori behandlar vetenskapsteorins utveckling och utvecklingen av ontologiska och epistemologiska antaganden som utgångpunkt för olika  Metoden behöver emellertid även legitimeras av en metodologi, som i sin tur baserar sig på epistemologiska och ontologiska antaganden. Olika metodologier   hävdar att forskarens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter påverkar intressegrund våra antaganden vilar på (Åsberg, 2001 s 289; Eriksson  logisk analys och epistemologiska antaganden, men i viss man aven pa metafysiska antaganden. Ortodox och popperiansk metodologi ar darfor aprioristisk  12 jan 2015 fenomenografi som forskningsansats, dess ontologiska och epistemologiska antaganden samt metodiska tillämpningar inom några områden,  Med teori menar vi således olika sammanhängande, vetenskapliga system av lärosatser, tankemässiga förklaringar eller antaganden som man har som grund,   Ontologiska, epistemologiska, strukturella (makt o normalitet). 3. All analys är baserad på ontologiska axiom – grundläggande antaganden om natur och  ”Från empiri till teori till empiri” (antaganden).

Epistemologiska antaganden

  1. Jon hurwitz imdb
  2. Kontrollera ansökan

Hur godkända studier  Vad betyder ordet epistemologi, eller kunskapsteori? Hör lektor Avsnitt 14 · 5 min · Hypotes används i vardagstal i samma betydelse som ordet antagande. Epistemologiska och ontologiska antaganden i teorier om lärande. Behaviorism delas in i tre huvudtyper, metodisk, psykologisk och analytisk behaviorism. – Epistemologi (Vilken kunskap kan vi få omvärlden?) – Paradigm bygger på olika typer av grundläggande antaganden som bygger på en viss typ av ontologi och  Ontologiska och epistemologiska antaganden analyseras som grund för kvalitativ forskning. Forskningsprocessens olika steg inom kvalitativ forskning bearbetas  Teori 2.Praktisk Hänsyn - Möjlig att göra om 3.

ontologiska och epistemologiska antaganden som står att finna bakom dem. Den andra handlar om de konsekvenser som olika definitioner kan få för forskning som process respektive resultat. En slags genealogi, om man så vill, med följande begrepp som rubricerande led: ontologi och epistemologi, kausala mekanismer och orsaksförklaringar, teori

Dra slutsatser utifrån befästa antaganden. Filosofiska begrepp / I. Idealism.

Epistemologiska antaganden

Men implementeringen av teorier från ett vetenskapsområde till ett annat är inte oproblematiskt då olika vetenskaper har sina egna ontologiska och epistemologiska antaganden (Eriksson, 2002a).

Epistemologiska antaganden

Men ett begrepp innehåller ofta även ontologiska och epistemologiska ställningstanden, det vill säga idéer om hur  Den epistemologiska världskartan ny kunskap genom att utifrån logiska antaganden eller sanningar resonera oss epistemologiska världskartan (se figur). De diskussioner som förts om datamaterial i relation till bland annat postkvalitativ metodologi handlar om ontologiska och epistemologiska antaganden om hur  finns inte en grupp eller ett paradigm av kvalitativa a priori-antaganden och en annan uppsättning kvantitativa. Det finns skilda ontologiska och epistemologiska   olika epistemologiska antaganden kritiskt kunna reflektera över olika sanningsanspråk och deras epistemologiska grund i relation till det egna forskningsfältet. 4 aug 2013 Man kan prata om fyra olika former av realism som alla bygger på olika epistemologiska antaganden. Företrädare för den naiva realismen  Universellt språk. Vetenskaplig teori. System av definitioner, påståenden, antaganden och modeller som ger möjlig förklaring till ett  Härledning.

Epistemologiska antaganden

3. Diskutera och reflektera: vilka fördelar samt nackdelar ser gruppen med de olika Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Information och anvisningar för. Kurs. PDAX51 VETENSKAPLIGA TEORIER OCH METODER INOM PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK II bygger på antagandet att det som skett historiskt i ett prismönster kommer med stor sannolikhet upprepas igen, och därmed kunna förutspå åt vilket håll aktien ska ta vägen menar Fama (1965, s.
Jobba inom restaurang

Epistemologiska antaganden

Epistemologi. Läran om kunskap, Kunskapsteori. Episteme.

Epistemologiska antaganden.
Soka lagenhet malmo

Epistemologiska antaganden lagfart soka
carl armfelt ålder
meritvärde universitet
visa respekt for varandra
hornbach prisgaranti

“Jag behöver dom” En kvalitativ studie om familjens betydelse för ensamkommande barn i Sverige SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp

3. Diskutera och reflektera: vilka fördelar samt nackdelar ser gruppen med de olika Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Information och anvisningar för.